Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Τι ισχύει για τα ακαθάριστα οικόπεδα στις γειτονιές μας!

του Γιάννη Πήλιουρα

Ήρθε η καλοκαιρινή περίοδος και μαζί με αυτήν έρχονται και τα εποχιακά προβλήματα σε πολλές από τις γειτονιές των Νοτίων Προαστίων.

Ένα από τα καλοκαιρινά προβλήματα είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και δημόσιοι χώροι. Τα παρατημένα αυτά σημεία δημιουργούν τις συνθήκες για επικίνδυνα φαινόμενα όπως φωτιά, μολύνσεις,  εμφάνιση κουνουπιών, φιδιών, ποντικιών κλπ.

Σε αυτή την περίπτωση άμεσα αρμόδιος είναι ο Δήμος!

Βάσει της Πυροσβεστικής Διάταξης που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΡΙΘ. 4/2012) οι ιδιοκτήτες οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων καλουνται να προχωρήσουν στην αποψίλωση των οικοπέδων αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, αλλά και στην απομάκρυνση άλλων –πιθανώς- εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στους χώρους αυτούς.

Εάν δεν συμμορφωθούν βάσει του άρθρου 2 υπάρχουν κυρώσεις:

Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων τουάρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β ́ του Ν. 3852/2010 (Α ́87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.
2. Oι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Το άρθρο 3 μιλά για την ξεκάθαρη υποχρέωση του Δήμου να εξετάζει τέτοιου είδους καταγγελίες.

Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών

Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ.1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους


Η πρόληψη λοιπόν είναι κρίσιμη και επαφίεται στους ενεργούς πολίτες! Μην διστάσετε λοιπόν να ενημερώσετε τους κατά τόπους Δήμους.